Privacy

Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Die gebruiken we uitsluitend door of namens ons en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hieronder lees je wat je van ons mag verwachten en aan welke regels we ons houden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Toepasselijkheid
Vrijzinnigen Nederland en haar plaatselijke afdelingen zijn gebonden aan de wet AVG. Deze geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen regels gegevens te verwerken.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website www.kerkmetdebeelden.nl.

Doel van verwerking
Als plaatselijke afdeling hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en het zoeken naar inspiratie. Wij nodigen graag anderen uit om met ons die zoektocht aan te gaan. Met het oog op zojuist genoemde redenen gebruiken we persoonsgegevens voor bijvoorbeeld administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke afdeling worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn niet via de website toegankelijk.
Op de website publiceren we alleen persoonsgegevens van gemeenteleden als dat van belang is in verband met het uitoefenen van een functie.

We gebruiken zoveel mogelijk emailadressen van de eigen afdeling, met algemene namen (bijvoorbeeld info@kerkmetdebeelden.nl)

Met foto’s van kerkelijke activiteiten zijn we voorzichtig. Als foto’s herleidbaar zijn tot een persoon, dan wordt de betrokkenen vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Mensen die bezwaar maken tegen foto’s die voor de invoering van de wet AVG zijn geplaatst, kunnen dat aangeven, zo maken wij duidelijk op de website.

Terugluisteren kerkdiensten
Als we kerkdiensten online plaatsen, publiceren we alleen de overdenking. Persoonsgegevens die bij de afkondigingen of in gebeden worden genoemd zijn niet terug te luisteren.

Publicatie De Band
Met het oog op ons doel ‘omzien naar elkaar’ kunnen persoonlijke gegevens worden geplaatst in de Band. Denk aan het wel en wee van leden of een ‘In memoriam’.

Beveiliging persoonsgegevens
Het bestuur zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De secretaris/ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens onze afdeling van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de secretaris van het bestuur (mailadres). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met het bestuur.

Sociale media
De plaatselijke gemeente is op Facebook te vinden. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden / links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.